Deklaracja dostępności Opery NOVA w Bydgoszczy

Opera NOVA w Bydgoszczy w prowadzonej działalności dąży do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do obiektu

Obiekt Opery NOVA składa się z trzech koncentrycznych kręgów.

W pierwszym największym kręgu przeznaczonym dla publiczności znajduje się: sala duża, sala kameralna oraz hol główny i przestronne foyer. Wejście do tej części jest możliwe z poziomu terenu od strony ulicy Marszałka Focha. Główne wejście do budynku Opery jest łatwe do znalezienia i jest dobrze oświetlone. Budynek oraz wejście główne zostało czytelnie oznakowane dużymi napisami. Wejście do części operowej budynku to dwoje automatycznych drzwi, które umożliwiają swobodny dostęp do obiektu. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w części operowej budynku.

Drugi krąg to biura dyrekcji, administracji, sale prób zespołów artystycznych i garderoby. Wejście do tej części jest możliwe za pomocą schodów zewnętrznych. W związku z brakiem możliwości budowy platformy przyschodowej do części administracyjnej obiektu, zapewniającej dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, obsługę spraw możemy zrealizować na parterze budynku w holu głównym Opery NOVA. Wyznaczone stanowisko obsługi znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego obok kas.

W trzecim kręgu mieści się Centrum Kongresowe zapewniające profesjonalną obsługę sympozjów i konferencji. Dostęp do tej części obiektu jest możliwy od strony ulicy Marszałka Focha bezpośrednio z poziomu terenu.

Potrzebę skorzystania z obsługi na parterze budynku należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Operze NOVA, kontaktując się na adres poczty elektronicznej: sekretariat@operanova.bydgoszcz.pl lub telefonicznie: 52 325 15 10.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek Opery NOVA jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze dostępnym dla gości, zarówno w przestrzeni foyer, części biurowej, jak i w Centrum Kongresowym, znajdują się windy, którymi można dostać się na każdy poziom obiektu.

Opera dysponuje sześcioma miejscami na widowni dużej sali przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym również dla osób poruszających się na wózkach) i miejscami dla ich opiekunów obok. W przypadku ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami zapewnione są m.in.: pomoc ze strony pracowników Opery NOVA, komunikaty dźwiękowe i świetlne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem, w odległości kilkunastu metrów od wejścia głównego, znajduje się ogrodzony szlabanem parking z wyznaczonymi trzema miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. Informacja o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

Zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest bezpłatna.

W Operze NOVA nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Operze, kontaktując się na adres poczty elektronicznej: sekretariat@operanova.bydgoszcz.pl lub telefonicznie: 52 325 15 10.

6. Dostępności cyfrowa

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem. 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Opera NOVA w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej https://www.opera.bydgoszcz.pl/ oraz podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.bip.operanova.lo.pl/.

Status pod względem zgodności

Strony internetowe https://www. opera.bydgoszcz.pl/ oraz http://www.bip.operanova.lo.pl/ są częściowo zgodne z przepisami ww. ustawy z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń.

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że - pomimo starań redaktorów serwisu - pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Niektóre materiały zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać wymaganych elementów, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

3. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

4. Strony http://www.bip.operanova.lo.pl/ oraz http://www.opera.bydgoszcz.pl/ zapewniają konwersję dotyczącą zmiany kontrastu dla osób niedowidzących. Strony są w trakcie prac dostosowawczych (dostosowanie do audiodeskrypcji) i obecnie zalecane jest używanie przeglądarki umożliwiającej dostosowanie funkcji wysokiego kontrastu przy pomocy odwrócenia kolorów.

5. Strony zawierają dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów Word bez prawidłowo zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów.

6) Nieczytelne dla czytników ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/

W miarę możliwości będziemy poprawiać zgodność dostępności stron do standardów specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA oraz dokładać starań, by publikowane dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie Audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększenia tekstu. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Niniejsze oświadczenie sporządzono w dniu 1.09.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@operanova.bydgoszcz.pl lub w formie korespondencji tradycyjnej pod adresem:

Opera NOVA w Bydgoszcz
ul. Marszałka Focha 5,
85-070 Bydgoszcz

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości materiałów bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Opera NOVA zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie wraz z terminem rozpatrzenia sprawy, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wystąpienia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Opera NOVA zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy Opera NOVA odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.