Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępnionych Administratorowi Danych jest Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Opery Nova w Bydgoszczy, opartym na stosownych przepisach prawa.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Opery Nova w Bydgoszczy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczający ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji) i prawo do:
1) wycofania zgody w dowolnym momencie,
2) żądania kopii danych,
3) sprostowania danych,
4) do bycia zapomnianym (usunięcia danych),
5) ograniczenia przetwarzania,
6) do przeniesienia danych,
7) do sprzeciwu,
8) bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na adres: RODO@operanova.bydgoszcz.pl

Opera Nova powołała zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Inspektora Ochrony Danych (I.O.D.). Funkcję tę pełni Pan Grzegorz Borkowski, z którym można się kontaktować telefonicznie: 52 3251510 lub za pomocą poczty elektronicznej RODO@operanova.bydgoszcz.pl